NOVA MREŽA 

NOVA MREŽA  je samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava, zaštite životne sredine, održivog razvoja i antikorupcije.

 

CILJEVI UDRUŽENJA:

  • Realizacija aktivnosti na razvoju i učvršćivanju ideja koje afirmišu demokratiju, solidarnost, ljudska prava, kulturni razvoj i socijalnu pravdu
  • Efikasna primena javnih politika i međunarodno preuzetih obaveza u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija i borbi protiv korupije i zaštite životne sredine
  • Uključivanje i osnaživanje žena, dece, omladine, nacionalnih manjina, rizičnih i drugih vulnerabilnih grupa za učešće u društvenim, političkim i ekonomskim procesima

 

NOVA MREŽA PROMOVIŠE:

  • Društvenu odgovornost, aktivno učestvovanje u društvu i volonterizam
  • Socijalnu i pravnu zaštitu i zaštitu žrtava nasilja
  • Nenasilje u porodici i društvu
  • Brigu o deci i mladima i jačanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u društvu
  • Dečje stvaralaštvo i unapređenje kulture
  • Kulturu življenja u urbanoj sredini
  • Sport i zdrave stilove života

 

TIM

Udruženje NOVA MREŽA osnovano je 21. novembra 2014. godine u Nišu i okuplja ljude različitih profesija i obrazovnog profila: novinare, sociologe, psihologe, umetnike, pravnike, ekonomiste, književnike, profesore, studente i poslovne ljude. Svi oni zajednički doprinose ostvarivanju ciljeva kojima NOVA MREŽA teži.

e-mail: udruzenjenovamreza@gmail.com